WeChat Image_20190329161128
WeChat Image_20190329161125
WeChat Image_20190329161116
WeChat Image_20190329161118
WeChat Image_20190329161122
WeChat Image_20180720123833
WeChat Image_20190329161106
WeChat Image_20180720123826
WeChat Image_20190329161108
WeChat Image_20190329172649
WeChat Image_20190329161006
WeChat Image_20180720123745
WeChat Image_20190329160959

Toàn bộ công nhân ở bộ phận may máy bàn đều được trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra luộn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Africa, Úc, etc..